Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer r.f.

TILL MEDLEMSORGANISATIONERNA

Välkommen på CEFISTO rf:s vårmöte fredagen den 8 maj 2024 kl. 15.00 på Luckan våning 2 , Georgsgatan 27 00100, Helsingfors.

Varje medlemsorganisation har rätt att sända en röstberättigad representant med fullmakt till mötet (helst en person som inte sitter i styrelsen). Styrelsemedlemmarna har närvarorätt. På mötet behandlas de i stadgarna nämnda ärendena. Ni också delta på distans via Zoom, länk skickas med möteshandlingarna inom kort.

 

Meddela gärna så att vi hinner ordna det

Anmälningar till vårmötet senast 6.5.2024 till verksamhetsledaren, cefistoinfo@gmail.com

VÄLKOMNA! Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden:

 1. Mötets stadgeenlighet
 2. Upprop av ombud
 3. Val av mötespresidium
 4. Val av protokolljusterare
 5. Godkännande av verksamhetsberättelsen
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fastställande av bokslutet
 8. Ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga
 9. Föreningsstyrelsens propositioner
 10. Till föreningen inlämnade motioner
 11. Övriga i möteskallelsen angivna ärenden

Robin Sundberg

verksamhetsledare

Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer r.f

Verksamhet

Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer r.f. (Cefisto) tar ställning i frågor som berör det svenskspråkiga teaterfältets intressen och verkar som initiativtagare för olika samarbetsprojekt i egenskap av det centralt samlande organet för alla svenskspråkiga teaterarbetare i Finland. Målsättningen med verksamheten är att ge samtliga finlandssvenska teaterarbetare en möjlighet att träffas och arbeta tillsammans samt att skapa förutsättningar för nya impulser, debatter och frågeställningar. Cefistos verksamhet omfattar årligen teaterdagarna, fortbildningar och upprätthållning av hemsidan repertoar.cefisto.fi. Hemsidan är en vidareutveckling av den tryckta teaterbroschyren Repertoar. För tillfället pågår även ett strategiarbete samt ett aktivt arbete för ett mer hållbart scenkonstfält. Verksamhetsåret 2024 markerar en framåtblickande fas för Cefisto. Den nya styrelsen för år 2024 har fått i uppdrag att utforska varje aspekt av vårt förbund för att kunna utvecklas och samtidigt främja ett hållbart scenkonstfält.