Bli medlem

Registrerade föreningar och samfund kan ansöka om att bli medlem i Cefisto.

Ansökan om medlemskap

Efter att du skickat in din ansökan om medlemskap behandlas den på följande styrelsemöte. En årlig medlemsavgift på 250 € för de teatrar som berörs av teaterlagen, 100 € för övriga samfund samt 50 € för de teatrar som inte omfattas av teaterlagen uppbärs.

Medlemsregister / dataskydd

Föreningslagen förutsätter att föreningen upprätthåller en förteckning över samtliga medlemmar. Ifall uppgifterna inte lämnas är det inte möjligt att vara medlem i föreningen. Du kan läsa mer om hur Cefisto hanterar sina medlemmars uppgifter nedan.

Registerbeskrivning / information enligt artikel 13 i GDPR

Föreningens namn och kontaktuppgifter

Centarlförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer r.f., www.cefisto.fi, cefistoinfogmail.com
Verksamhetsledare: Robin Sundberg 0505849883


Medlemsregistrets ändamål och den lagliga grunden

Medlemsregistrets ändamål är att möjliggöra och dokumentera föreningens verksamhet och organisation samt att förverkliga föreningens och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter.
Den rättsliga grunden för medlemsregistret är artikel 6.1.c (rättsliga förpliktelser) och artikel 9.2.d (behandling av särskilda kategorier av personuppgifter). Beträffande nationell lagstiftning finns stadganden i föreningslagen och bokföringslagen.

Omfattning av medlemsregistret

Cefisto lagrar följande information om sina medlemmar: Namn på kontaktperson, e-postadress samt postadress.

Mottagare av personuppgifterna

Personuppgifterna hanteras av föreningens verksamhetsledare. Uppgifterna är även tillgängliga för föreningens ekonom.

Lagringsperioden

Uppgifterna lagras så länge som medlemskapet fortgår och raderas därefter.

Lagringsplats

Personuppgifterna kan överföras till tredje land utanför EU-/ETA området till t.ex. USA. Dataöverföringen är nödvändig för föreningen, eftersom vi använder Googles molntjänster (e-post och Google Drive). Eventuell dataöverföring sker inom ramen för Privacy Shield certifieringen mellan EU och USA.

Rättigheter

Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att begära tillgång till och rättelse av sina uppgifter. Så länge medlemskapet fortgår är det inte möjligt att begära radering av sina uppgifter eller att begränsa eller invända mot behandlingen. Rätten till dataportabilitet är med stöd av artikel 20.1.a och 20.1.b inte möjlig att utöva.

Klagomål

Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att inge klagomål till Dataskyddsmyndigheten.

Skyldighet att tillhandahålla uppgifter

Föreningslagen förutsätter att föreningen upprätthåller en förteckning över samtliga medlemmar. Ifall uppgifterna inte lämnas är det inte möjligt att vara medlem i föreningen.