Riskarbete inom cirkus, dans och teater

Undersökningen konstaterar att förekomsten av psykiskt våld, olika former av diskriminering och bristande hänsyn är något vanligt

Teaterinfo Finland/ TINFO producerade enkäten Makt, ansvar och jämställdhet som riktades till alla som jobbar inom cirkus, dans och teater. Enkäten kartlade hur jämlikhet och jämställdhet förverkligas och i vilken utsträckning det förekommer psykiskt våld, diskriminering och sexuella trakasserier inom dessa konstområden. Enkätens resultat pekar på att konstområdena är mindre jämlika och jämställda och mindre hierarkiska än vad man allmänt föreställer sig. Cirkus, dans och teater kan därför ses som ett fält för riskarbete, ett fält där arbetstagare med tidsbundna arbetsavtal och tillfälliga uppdrag riskerar att bli dåligt behandlade.

Enligt enkätsvaren gäller de mest flagranta missförhållandena psykiskt våld och diskriminering.  Det finns stora brister när det gäller att ingripa i osakligt bemötande: alltför ofta håller man tyst och bryr sig inte.  

20 % av respondenterna har ofta eller kontinuerligt upplevt psykiskt våld, 13 % olika former av diskriminering t.ex. på grund av ålder eller arbetsmarknadsposition. 2 % av respondenterna har upplevt kontinuerliga sexuella trakasserier, vilket betyder fler än 10 personer av de totalt 526 som besvarade enkäten. I mer än hälften av dessa fall (53,5-57%) har inget ingripande skett.  

Enkäten ställde också frågor om ev. osakligt bemötande och handlingar gentemot andra och respondenten fick bedöma sitt eget beteende. Inom cirkus- dans- och teaterområdet är man dålig på att identifiera osakligt och diskriminerande bemötande och sexuella trakasserier i situationer där man själv är förövare.  Av respondenterna uppgav 21 % att de utövat psykiskt våld (20 % sällan, 1 % ofta), 11 % uppgav att de gjort sig skyldiga till diskriminerande handlingar (sällan 10 %, ofta och kontinuerligt 1 %) och sexuella trakasserier 6 % (sällan).

Av de som utsatts för diskriminerande bemötande angav 52 % ålder som orsak, 51 % angav andra orsaker som personliga egenskaper och 44 % arbetsmarknadsposition. Bland de 18 % som angav utseende som diskrimineringsgrund fanns i synnerhet dansare och skådespelare. Både unga och äldre i olika yrken hade utsatts för åldersrelaterad diskriminering och i synnerhet gällde det kvinnor. När det gäller åldersrelaterad jämlikhet och jämställdhet är det främst uppträdande konstnärer som möter problem och kvinnor drabbas oftare än män.

Enkäten besvarades av totalt 526 respondenter. 68 % angav som kön kvinna, 28 % man och 2 % ickebinär. 
88 % hade finska som modersmål, 10 % svenska och 2 % något annat språk. Enkätens frågor fanns på finska, svenska och engelska och man kunde svara på dessa språk.

Respondenterna företräder följande yrkesgrupper inom cirkus, dans och teater: uppträdande konstnärer, konstnärliga planerare, arbetstagare inom teknik och förvaltning, personer verksamma inom utbildning och forskning – d.v.s. individer i många och mycket olika arbetsmarknadspositioner. Enkätens frågor beaktade att arbetsavtal med fastanställning och helhetslön bara är en form för arbete och arbetsmarknadsposition och inte en norm.                 

Roten till det onda finns i strukturerna

De som arbetar inom cirkus, dans och teater rör sig alltmer mellan olika arbetsmarknadspositioner. Det kan gälla tidsbundna arbetsförhållanden, tillfälliga uppdrag, s.k. keikka, arbete med ersättning per timme eller per repetition/föreställning, arbete på stipendium samt arbete utan löneavtal men som egenföretagare (fi. itsensätyöllistäjä). Hela branschen lider under korstrycket från bristfällig finansiering och effektiveringskrav.  
Möjligheterna att påverka hänger ihop med vilken arbetsmarknadsposition man har.

Fastanställning med avtalsenlig lön garanterar bättre jämlikhet. Risken att utsättas för missbruk och osakligt bemötande är större om man har en osäker position på arbetsmarknaden. Det är lättare att ingripa i osakligt bemötande och ansvarslöst maktmissbruk om man har en fastanställning som skydd.

Många respondenter pekade på hela branschens finansiella och strukturella jämlikhetsproblem. Många framhöll att problemen beror på brister i jämlikhet/jämställdhet i utbildningen, på en hierarkisk och icke-transparent arbetskultur samt en icke-transparent rekryterings- och lönepolitik. Det lagstadgade arbetsgivaransvaret och alla jämlikhets- och jämställdhetsprogram, som är ett krav för alla större arbetsgivare, upplevs som tomma ord och formaliteter och det finns ingen som övervakar att de efterlevs.

Den osunda arbetskulturen måste förändras

Inom området cirkus, dans och teater råder det en skriande brist på kunskap och förmåga att identifiera missförhållanden. Det finns lagstiftning och det är lätt att hitta material om best practice och förfaranden för att motarbeta psykiskt våld, diskriminering och sexuella trakasserier, men trots det är många arbetsplatser helt handfallna när det uppstår problem.  Men enkätsvaren i Makt, ansvar och maktmissbruk lyfter också fram arbetsgemenskapernas solidaritet och det kamratstöd som man ger varandra i situationer då arbetsgivaren inte bemödar sig om att rätta till missförhållandena.

Genom att hänvisa till det konstnärliga arbetets speciella natur ger man sitt tysta medgivande till missförhållandena. Enkätens resultat ger oss kunskap om och förslag till hur vår arbetskultur kan utvecklas och bli sundare. Det handlar om ett kollektivt ansvar samt om beslut och linjedragningar inom kultur- och konstpolitiken.

Vi måste sätta gränser för riskarbetet – från forskning till åtgärder

Resultaten av enkäten Makt, ansvar och maktmissbruk är endast upptakten till det arbete som nu måste inledas med ny kunskap som bas. Den här enkäten genomfördes inte för sin egen skull, utan för att resultaten först ska fungera diskussionsunderlag och sedan föras vidare till åtgärder.

Enkätens rapportdel föreslår flera åtgärder som kan sätta gränser för riskarbetet. Åtgärdsförslagen riktas till offentliga finansiärer, kulturpolitiska beslutsfattare, olika arbetsgemenskaper inom cirkus, dans och teater, till ledningen och arbetsledare, till utbildningen och till fältets kunskapsproducenter.

Målet är att om frågor om jämlikhet och jämställdhet måste beaktas i politiken och i allt beslutsfattande. Åtgärderna ska leda till ett mer jämlikt och jämställt konstnärligt arbete. Målet är en transparent, rejäl och etiskt hållbar arbetskultur. 

Bilaga på finska, rapport: Valta, vastuu ja vinoutumat – tasa-arvo ja yhdenvertaisuus esittävissä taiteissa

TINFO kommer att göra mindre kompletterande kartläggningar med material ur enkätsvaren. Materialet erbjuder många möjligheter till uppföljande undersökningar. 

Enkäten genomfördes av Teaterinfo Finland/Tinfo i samarbete med Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer (Cefisto),Fackförbundet för teater och media Finland (Teme), Finlands Skådespelarförbund, Finlands Dramatiker och Manusförfattare (Sunklo), Teatercentrum, Finlands Teatrar (Stefi), Globe Art Point samt Dance Info Finland och CircusInfo Finland.

Frågor om undersökningen kan riktas till Teaterinfo Finland/ TINFO 
- direktör Hanna Helavuori, hanna(a)tinfo.fi, 044 363 1722 eller 
- forsknings- och förvaltningskoordinator Mikko Karvinen, mikko(a)tinfo.fi, 050 353 7874

Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer r.f.
c/o PUV, Georgsgatan 27, 00100 Helsingfors
cefistoinfogmail.com