Cefistos vårmöte 23.5 kl. 17

TILL MEDLEMSORGANISATIONERNA

Välkommen på Cefisto rf:s vårmöte torsdagen den 23 maj 2019 kl. 17.00 på Luckan, Georgsgatan 27, 00100 Helsingfors.

Varje medlemsorganisation har rätt att sända en röstberättigad representant med fullmakt till mötet (helst en person som inte sitter i styrelsen). Styrelsemedlemmarna har närvarorätt. På mötet behandlas de i stadgarna nämnda ärendena.

***

Efter mötet bjuder Cefisto styrelsemedlemmarna och de befullmäktigade på förfriskningar och tilltugg.

Anmälningar till vårmötet senast tisdag 14.5.2019 till sekreteraren, cefistoinfogmail.com

 

VÄLKOMNA!

Helsingfors den 2 maj 2019
Laura Vuori, sekreterare
cefistoinfogmail.com, 0505409077

 

Föredragningslista

 1. Mötet öppnas
 2. Mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
 3. Upprop av ombud
 4. Val av mötespresidium
 5. Val av protokolljusterare
 6. Godkännande av verksamhetsberättelsen
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fastställande av bokslutet
 9. Ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga
 10. Föreningsstyrelsens propositioner
 11. Till föreningen inlämnade motioner
 12. Övriga ärenden
 13. Mötets avslutande

Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer r.f.
c/o PUV, Georgsgatan 27, 00100 Helsingfors
cefistoinfogmail.com