Jämställdhetsarbete

Cefisto inledde i januari 2006 arbetet för ökad jämställdhet på teatrarna. Till arbetet har bl.a. hört att göra upp jämställdhetsplaner och bilda jämställdhetsarbetsgrupper på teatrarna samt utbildning och information. Rapporten över jämställdhetsprojektet finns nedan liksom en sammanställning av enkätresultatet.

Cefistos jämställdhetsprogram 2006-2009

Enkätresultat

Camst

Hösten 2017 tillsattes Camst, Cefistos arbetsgrupp mot sexuella trakasserier. I arbetsgruppen, som är utsedd av Cefistos styrelse, ingår Elias Edström, Marie-Helen Hyvärinen, Emilia Jansson, Nina-Maria Häggblom och Sannah Nedergård.

Arbetsgruppen arbetatar för en jämställdare och tryggare arbetskultur fri från sexuella trakasserier och maktmissbruk. Arbetsgruppen strävar till att lyssna till behoven som finns på det finländska teaterfältet, och till att skapa möten och initiativ som uppmuntrar till en positiv arbetskulturutveckling på både större och mindre plan.

Information om om de seminarier och diskussionstillfällen arbetsgruppen ordnat hittas nedanför.

 

Kontakt

Elias Edström
elias_edstromhotmail.com 

#METOO - HUR VILL VI FÖRÄNDRA VÅRT ARBETSKLIMAT?

Den 8.6.2018 ordnade Camst seminariet “#Metoo - Hur vill vi förändra vårt arbetsklimat?” på Alans café i samband med Hangö teaterträff. Det intensiva tvåtimmarsseminariet bestod av korta föredrag av de inbjudna panelisterna Mari-Helen Hyvärinen, Åsa Salvesen, Joel Backström, Nina-Maria Häggblom, Elias Edström och Emilia Jansson. Programmet och samtalen modererades av Anna Simberg och Marina Meinander. Ca 30 personer deltog i seminariet, som präglades av aktiva diskussioner men en lugn och öppen stämning.

Under seminariet diskuterades bl.a. följande ämnen:

- Giftiga arbetsmiljöer samt giftig och icke-giftig kommunikation inom kollektivt, konstnärligt arbete

- Vad arbetsledare kan göra för att främja ett bättre arbetsklimat

- Sexuella trakasserier som en form av maktmissbruk

- Tystnadskulturen och dess följder

- Hur man hanterar flirt i ett professionellt sammanhang Hur olika grupper och institutioner jobbar för att säkra en trygg arbetsmiljö

- Följderna för den som funnits skyldig till trakasserier

- Utmaningen med att relationerna mellan aktörer på det finlandssvenska fältet ofta både är privata och professionella

 

POST #METOO: OM MAKT OCH MAKTSTRUKTURER


Under teaterdagarna 2018 ordnade Camst ett seminarium om makt och maktstrukturer. I seminariet deltog 15 personer och efter en kort inledning diskuterades följande fyra frågor:

- Vilka typer av maktstrukturer är svåra/tabu att tala om på det finlandssvenska teaterfältet?

- Hur skapas maktstrukturer/Vem skapar maktstrukturer? Följer maktstrukturer som etablerats i skolan (främst TeaK, men också andra) med ut i arbetslivet?

- Tycker du att löftet om åtgärder på teatrar/din arbetsplats på arbetsfältet förverkligats?

- Märker du att #metoo påverkat ditt sätt att agera/tänka/reagera/arbeta eller att du börjat behandlas på ett annorlunda sätt, hur då?

Frågorna skrevs upp med stor rubrik på ett stort papper och under diskussionens gång fick man skriva anteckningar och kommentarer på post-it lappar som limmades upp och sedan samlades ihop av Camst för att kunna arbeta vidare på det som kommit fram under seminariet. Deltagarna fick välja den fråga som intresserade dem mest. I varje grupp satt en av arbetsgruppens medlemmar och ledde diskussionerna varpå alla grupper fick presentera det de kommit fram till.

Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer r.f.
c/o Luckan, Georgsgatan 27, 00100 Helsingfors
cefistoinfogmail.com